In 1971 opende het Ocmw van Affligem een rusthuis dat onderdak bood aan 54 bejaarden. Sinds het begin van het millennium bleek het gebouw niet meer te voldoen aan de normen van de Vlaamse Gemeenschap, en ging het Ocmw op zoek naar hulp.

Begin 2011 werd een Privaat-Publiekrechterlijke samenwerking in het leven geroepen, tussen het Ocmw en vier private Vzw’s woonzorgcentra die zijn ontstaan vanuit de Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle. De PPS had de opdracht het rusthuis uit te breiden tot een groot en modern woonzorgcentrum met een ruimer aanbod aan huisvesting en verzorging.
Medio 2015 werd deze PPS-vereniging vereffend en ingebracht in een nieuwe privaatrechtelijke Vzw, met als deelgenoten : het Ocmw, de Gemeente Affligem, en zes private Vzw woonzorgcentra.
De V.Z.W. werd opgericht volgens de Wet van 27 juni 1921 in toepassing van VIII hfdst 4 van het OCMW-decreet (privaatrechtelijke verzelfstandiging Ocmw-woonzorgcentra), inmiddels vervangen door resp. het nieuwe Wetboek Vennootschappen & Verenigingen en het Decreet Lokaal Bestuur.
De V.Z.W. wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, bestaande uit 7 leden, benoemd door de Algemene Vergadering waarin 16 personen zetelen die de acht deelgenoten vertegenwoordigen.

Onder leiding van de private partners werd een nieuw modern woonzorgcentrum geconcipieerd, waarin de vergunningen van het Ocmw-rusthuis werden opgenomen, en werd de erkende capaciteit uitgebreid tot 113 woongelegenheden vast verblijf, en 4 woongelegenheden kortverblijf.

In oktober 2016 werd het eerste deel in gebruik genomen : de bewoners verlieten het oude gebouw dat vervolgens werd afgebroken, zodat de nieuwbouw kon worden voltooid. De tweede fase van de bouwwerken was voltooid in juli 2017.

De nieuwe Vzw woonzorgcentrum Van Lierde, maakt deel uit van de Groep woonzorgcentra SOLIDUM, die in Vlaams Brabant acht woonzorgcentra inspireert. Elke woonzorgcentrum is een afzonderlijke juridische entiteit met eigen haar bestuursorganen. Elk wzc behoudt haar eigenheid van werking, doch onder elkaar is er een intense samenwerking voor de uitwisseling van kennis en ervaring, en worden er projecten en ondersteunende processen op stapel gezet; hierdoor wordt op de meest kostenefficiënte wijze gewerkt.
U vindt de woonzorgcentra van de Solidum-groep bij ​www.solidumgroep.be​​​.